Сподели:

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Што се Отворени податоци?

Отворени податоци се податоците кои ги создаваат органите и институциите од јавниот сектор во остварувањето на своите надлежности, а кои се јавно објавени со цел да се овозможи нивно користење од страна на правни или физички лица за создавање нови информации, содржини, апликации или услуги.

Користењето на отворените податоци треба да поттикне:

Иновации и создавање нови информации, содржини и апликации преку комбинирање или вкрстување на податоците;
создавање нови услуги, креирање на работни места и социјална вклученост;
зголемена отчетност и транспарентност на јавниот сектор;
подобрување на квалитетот на податоците од јавниот сектор;
развој на економијата и развој на конкуренцијата, и
развој на информатичкото општество во Република Македонија.

Кон сајтот на Отворени податоци >>

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата