Сподели:

Нема бонус за најдобро оценетите државни службеници

Скопје, 19 февруари 2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form