Сподели:

МИНИСТЕРСТВО

Министерството за информатичко општество и администрација ги врши работите што се однесуваат на:

 • развојот и промоцијата на информатичкото општество;
 • креирањето и водењето на регистар на информационите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа;
 • интегрираната информатичка и комуникациска мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и размена на информациите, безбедносните аспекти и развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања;
 • следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди;
 • телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура;
 • радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура;
 • законското уредување на прашањата во врска со администрацијата;
 • надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници;
 • развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници;
 • класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници;
 • водењето Регистар за државните и јавните службеници;
 • подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката;
 • развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси;
 • реформата во јавната администрација;
 • остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност и
 • врши и други работи утврдени со закон.

 


 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата