Сподели:

КОНТАКТ

Министерство за информатичко општество и администрација
Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје, Република Македонија
contact_mis@mioa.gov.mk

Кабинет на министер
телефон: +389(0)2 320-0870
факс: +389(0)2 322-1883
cabinet@mioa.gov.mk

Кабинет на заменик министер
телефон: +389(0)2 320-0885
факс: +389(0)2 320-0899

Кабинет на државен секретар
телефон: +389(0)2 320-0889
факс: +389(0)2 320-0881

Одделение за односи со јавност
телефон: +389(0)2 3200-874
+389(0)2 3200-922
odnosisojavnost@mioa.gov.mk

Центар за техничка поддршка на Информациониот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР)
телефон: +389(0)2 3248-074

Центар за обуки
телефон: +389(0)2 2400-475
+389(0)2 2400-476

Сектор за човечки ресурси
телефон: +389(0)2 3200-920
+389(0)2 3200-896

Сектор за комуникации (Oдделение за аудиовизуелни политики / Oдделение за управување со податоци од областа на електронските комуникации)
телефон:+389(0)2 3297-117

Посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
телефон: +389(0)2 3200-900

Заштита на лични податоци
Есма Адиловиќ
телефон: +389(0)2 3200-933
esma.adilovic@mioa.gov.mk

Генерални прашања
Ѓорѓи Јаков
телефон: +389(0)2 3200-946
gjorgi.jakov@mioa.gov.mk

Славица Витанова
телефон: +389(0)2 3200-895
slavica.vitanova@mioa.gov.mk

МИОА на Facebook

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form