Сподели:

КОНТАКТ

Министерство за информатичко општество и администрација

Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје, Република Македонија
contact@mioa.gov.mk

Кабинет на министер
телефон: +389(0)2 320-0870
факс: +389(0)2 322-1883
cabinet@mioa.gov.mk

Кабинет на заменик министер
телефон: +389(0)2 320-0885
факс: +389(0)2 320-0899

Кабинет на државен секретар
телефон: +389(0)2 320-0889
факс: +389(0)2 320-0881

Одделение за односи со јавност
телефон: +389(0)2 3200-874
+389(0)2 3200-922
odnosisojavnost@mioa.gov.mk

Центар за техничка поддршка на Информациониот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР)
телефон: +389(0)2 3248-074

Центар за обуки
телефон: +389(0)2 2400-475
+389(0)2 2400-476

Сектор за човечки ресурси
телефон: +389(0)2 3200-920
+389(0)2 3200-896

Сектор за комуникации (Oдделение за аудиовизуелни политики / Oдделение за управување со податоци од областа на електронските комуникации)
телефон:+389(0)2 3297-117

Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Славица Куновска
телефон: +389(0)2 3200-900
slavica.kunovska@mioa.gov.mk

Oфицер за заштита на лични податоци
Дејан Плачковски
телефон: +389(0)2 3200-896
dejan.plackovski@mioa.gov.mk

Есма Адиловиќ
телефон: +389(0)2 3200-933
esma.adilovic@mioa.gov.mk

Генерални прашања
Ѓорѓи Јаков
телефон: +389(0)2 3200-946
gjorgi.jakov@mioa.gov.mk

Славица Витанова
телефон: +389(0)2 3200-895
slavica.vitanova@mioa.gov.mk

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата