ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

 

Адреса: "Ѓуро Стругар бр. 5"

- Зграда на Технометал Вардар 3ти спрат

 

КОНТАКТ

Тел: +389 2 322 3965

+389 2 322 4576

+389 2 322 5949


Е-пошта: duinspektorat@mioa.gov.mkП Р Е Г Л Е Д НА ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
 

Државен управен инспекторат
Функција: Директор на Државен управен инспекторат

Име и презиме: Ромео Деребан

 

Дата на раѓање: 06.12.1956

 

Брачен и фамилијарен статус: Оженет, две полнолетни деца

Образование: Дипломиран правник

 

Контакт:

Тел. 02/3224576

Е-пошта: romeo.dereban@mioa.gov.mk
Проект: "Достапна администрација за лица со хендикеп"

Интерна процедура за реализација на проектот

 

одговорни лица за проектот:

 

Александар Цветановски

тел: 072422543

e-mail: aleksandar.cvetanovski@mioa.gov.mk

 

Ана Михајловска

тел:071248241

e-mail: ana.mihajlovska@mioa.gov.mk

 

 

Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер:

 

Цветан Ангелески

Е-пошта на ДУИ: duinspektorat@mioa.gov.mk

Телефон на ДУИ: +38923223965

 

Контакт за лица со инвалидност:

 

Александар Цветановски

тел: 072422543

e-mail: aleksandar.cvetanovski@mioa.gov.mk

 

Ана Михајловска

тел:071248241

e-mail: ana.mihajlovska@mioa.gov.mk
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

 

 

-

 

Годишен извештај за работењето на Државниот Управен Инспекторат во 2016 година

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.vlada.mkСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.sobranie.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.president.gov.mk


МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRY OF INTERIOR
www.mvr.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
MINISTRY OF FINANCES
www.finance.gov.mk

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
MINISTRY OF ECONOMY
www.economy.gov.mkМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
MINISTRY OF CULTURE
www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND PHYSICAL PLANNING
www.moepp.gov.mkМИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
MINISTRY OF DEFENSE
www.morm.gov.mkМИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
MINISTRY OF JUSTICE
www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL POLICY
www.mtsp.gov.mkМИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER SUPPLY
www.mzsv.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRY OF HEALTH
www.zdravstvo.gov.mkМИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
MINISTRY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
www.mls.gov.mk