Заклучоци од состанокот на СГ-РЈА помеѓу ЕУ и Македонија

Скопје, 10 октомври 2017 година

На седмиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација (СГ-РЈА) помеѓу Европската унија и Република Македонија беа донесени заклучоци кои се однесуваат на неколку области: стратешкиот рамка за реформа на јавната администрација, развојот на политиките и координацијата, јавните услуги и управувањето со човечките ресурси, управувањето со јавните финансии, отчетноста и антикорупцијата и институционалната интеграција.

 

На состанокот Европската комисија ги поздрави првите позитивни чекори преземени од Владата за подобрување на транспарентноста и консултациите со релевантните засегнати страни.

 

Двете страни се обврзаа да продолжат да работат заедно за сите прашања кои се однесуваат на реформата на јавната администрација. Страните се согласија дека завршувањето на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акцискиот план, како и поврзаната програма за управување со јавните финансии 2018-2021, се клучниот краткорочен приоритет.

 

Седмиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација се одржа на 20 септември во Скопје.

 

Во прилог целосниот текст со заклучоците од состанокот.

 

Министерство за информатичко општество и администрација