Shpërndaje:

PËR MINISTRINË

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë i kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • zhvillimin dhe promovimin e shoqërisë informatike;
 • krijimin dhe udhëheqjen e regjistrit të informacioneve dhe sistemeve komunikative si dhe paisjeve informatike brenda organeve shtetërore;
 • rrjetin e integruar të informimit dhe komunikimit, bazat e të dhënave, ndërlidhja mes veti dhe shkembimi i informatave, aspektet e sigurisë dhe zhvillimin e infrastrukturës në organet shtetërore, personat juridik dhe personat e tjerë të cilëve me ligj u ëshë besuar kryerja e shërbimeve të autorizuara publike;
 • ndjekjen e situatave të teknologjive informatike dhe telekomunikative si dhe vendosjen e standardeve ndërkombëtare;
 • telekomunikacionet dhe infrastruktura telekomunikative;
 • radiodifuzioni dhe infrastruktura radiodifuzive;
 • rregullimin ligjor i çështjeve në lidhje me administratën;
 • mbykqyrjen dhe sigurimin e zbatimit të vetëm të rregulloreve që kanë të bëjnë me nëpunësat shtetëror dhe publik;
 • zhvillimi i politikës lidhur me të drejtat, detyrimet, përgjegjësitë dhe vlerësimin e nëpunësve shtetëror dhe publik;
 • klasifikimi dhe përshkrimi i vendeve të punës, pagave dhe kompensimin e pagave të nëpunësve shtetëror dhe publik;
 • udhëheqjen e Regjistrit të nëpunësave shtetëror dhe publik;
 • përgatitijen e dokumenteve strategjike për punë efikase dhe efektive, trajnimin dhe zhvillimin profesional të nëpunësve shtetëror dhe publik;
 • zhvillimin  dhe koordinimin e politikave lidhur me udhëheqjen e burimeve njerëzore;
 • reformën ne administratën publike;
 • realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar sipas çështjeve nga kompetenca e saj dhe
 • kryen dhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

MINISTRI

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form