Информација за спроведена обука за антикорупциски мерки и етика во државната служба

Почитувани,

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, на 5 Април 2011 г. (вторник) во просториите на Клубот на пратеници во Скопје организирше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“. 

Информација за спроведување на обука за управување со човечки ресурси

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира серија на обуки на тема „Управување со човечки ресурси “.

Информација за спроведување на обука на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, во периодот април – ноември, организира циклус од 4 дводневни обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“. 

Информација за спроведена обука за вовед во е- Влада

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, на 28 Март 2011 год. во просториите на Клубот на пратениците во Скопје ја спроведе првата работилница на тема “Вовед во Е-Влада “.

Информација за спроведување на обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба

Информација за спроведена обука за постапка за селекција и вработување на државни службеници

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, на 24 и 25 Март 2011 год. во просториите на Клубот на пратениците во Скопје ја спроведе првата работилница на тема “Постапка за селекција и вработување на државни службеници“. 

Информација за спроведена обука за конзистентна примена на законот за јавни набавки

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, на 17 Март 2011 г. (четврток) во просториите на Клубот на пратениците во Скопје ја спроведе првата обука на тема “Конзитентна примена на Законот за јавни набавки“. 

Информација за спроведена обука за регистар на државните службеници

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, на 16 Март 2011 г. (среда) во просториите на Клубот на пратениците во Скопје ја спроведе првата обука на тема “Регистар на државните службеници“. 

Информација за спроведување на обука на тема “Вовед во е-Влада”

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира серија на обуки на тема “Вовед во Е-влада“. 

Информација за спроведување на обука на тема “Постапка за селекција и вработување на државни службеници”

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира две обуки на тема “Постапката за селекција и вработување на државните службеници“. 

Информација за спроведување на обука на тема “Управување со проектен циклус-A”

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира обука на тема “Управување со проектен циклус-А“. 

Информација за спроведување на обука за регистар на државните службеници

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2011 година, организира серија на обуки на тема „Регистар на државни службеници“. 

Syndicate content