ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација реализираше обука на тема: “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација реализираше обука на тема: “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација реализираше обука на тема: “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација ќе спроведува циклус на обуки “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација реализираше обука на тема: “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 17 декември 2015 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација ќе спроведува циклус на обуки “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“ .

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 15 декември 2015 година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 14 декември 2015 година (понеделник) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“

Скопје, 14 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“.

Информација за ГПО 2016

Скопје, 14 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација потсетува на законската обврска од член 58, став (1) од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015) за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници, од страна на органите и институциите од член 3 став (1) од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“

Скопје, 12 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА ВОВЕД ВО Е-ВЛАДА

Скопје, 12 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на администратините службеници во Република Македонија за 2015 година, на 11 Декември 2015 г. (петок) во просториите во Центарот за обуки на Министерството во Скопје ја спроведе обука на тема “Вовед во Е-Влада“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Вовед во Е-влада”

Скопје, 11 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, организира серија на обуки на тема “Вовед во Е-влада “.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА ВОВЕД ВО Е-ВЛАДА

Скопје, 9 декември 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на администратините службеници во Република Македонија за 2015 година, на 07 Декември 2015 г. (понеделник) во просториите во Центарот за обуки на Министерството во Скопје ја спроведе обука на тема “Вовед во Е-Влада“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Постапка за стручно усовршување на административните службеници”

Скопје, 3 декември 2015 година

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација ќе спроведува циклус на обуки “Постапка за стручно усовршување на административните службеници“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”

Скопје, 30 ноември 2015 година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 23. и 24. ноември 2015 година во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Основи на Европска унија“.

Одржана работилница за квалитет на податоци во системите на државните институции

Скопје, 13 ноември 2015 година

Во рамки на проектот „Стандарди за Квалитет на податоци во системите на државните институции“, Министерството за информатичко општество и администрација денеска организираше целодневна работилница на која учествуваа членови од меѓу-институционалната проектна група. Работилницата имаше за цел да ги утврди и опише критериумите за квалитет на податоци, да посочи процес за креирање и одржување на квалитетни податоци преку различни механизми, како и да дефинира стандарди за основните податоци кои се чуваат во регистрите на институциите.

Syndicate content