ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”
Скопје, 28 мај 2015 година

Согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, Министерството за информатичко општество и администрација организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “
Скопје, 4 мај, 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2015 година, на 4 Mај 2015 година, во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 9 јануари, 2015 година

Министерството за информатичко општество и администрацијa согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 24 декември 2014 година (среда), во просториите на Центарот за обуки на mинистерството во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 17 декември, 2014 година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”
Скопје, 11 ноември 2014 година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 10 и 11 ноември 2014 година во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”
Скопје, 11 ноември 2014 година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, повторно организира обука на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”
Скопје, 11 ноември 2014 година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 20 и 21 октомври 2014 година во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТ И ФИНАНСИИ
Скопје, 20 октомври 2014 година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 16 октомври 2014 година (четврток) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Управување со буџет и финансии“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТ И ФИНАНСИИ
Скопје, 15 октомври 2014година

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира серија на обуки на тема „Управување со буџет и финансии “.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“
Скопје, 15 октомври 2014година

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 13 октомври 2014 година (понеделник) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 7 октомври 2014година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 7 октомври 2014 година (вторник) во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА “ВОВЕД ВО Е-ВЛАДА“
Скопје, 3 октомври 2014година

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 2. Oктомври 2014 г. во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, ја спроведе третата од серијата на обуки “Вовед во Е-Влада“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Основи на Европска унија”
Скопје, 3 октомври 2014година

Ве известуваме дека Министерството за информатичко општество и администрација, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, повторно организира обука на тема “Основи на Европска унија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Управување со човечки ресурси“
Скопје, 29 септември 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира циклус на обуки на тема “Управување со човечки ресурси“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“
Скопје, 8 септември 2014

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, на 5 јуни 2014 година (четврток) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 3 септември 2014

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2014 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“.

Syndicate content