ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 10 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“. 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 10 април 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 3 април 2013 година (среда) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

Информација за спроведување на обука за “Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека, согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема: Конзистентна примена на законот за јавни набавки’’.

Информација за спроведување на обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба.

Информација за спроведување на обука на тема „Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА: „Регистар на државни службеници“

Скопје, 04 април 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 21 март 2013 година (четврток) во просториите на Клубот на пратеници во Скопје, реализираше обука на тема “Регистар на државни службеници“.

Информација за спроведена обука за пристапот „Нема погрешна врата“

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 2 Април 2013г. (вторник) во Скопје ја спроведе првата обука на тема “Нема погрешна врата“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА: „Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 04 април 2013

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, на 3 април 2013 година (среда) во просториите на Домот на АРМ во Скопје, реализираше обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

Информација за спроведување на обука на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира циклус на обуки за “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

Информација за спроведување на обука „Управување со човечки ресурси“

Скопје, 04 април 2013

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2013 година, организира серија на обуки на тема “Управување со човечки ресурси “.

Информација за спроведување на обука за „Системот за микроучење“ за одделенијата за управување со човечки ресурси и за ИТ

Министерството за информатичко општество и администрација воведува технолошки напреден систем за микроучење кој ќе се користи како комплементарен систем за учење на класичниот начин на спроведување на обуките во администрацијата. Со цел негово успешно проширување во државната служба,  предвидено е спроведување на обука за „Системот за микроучење“ за вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси и одделенијата за информатичка технологија од сите органи на централната власт, во првиот квартал од 2013 година.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА КОНЗИСТЕНТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година, на 14 Декември 2012г. (петок) во просториите на Дом на АРМ во Скопје ја спроведе четврта обука на тема “Конзитентна примена на Законот за јавни набавки“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година, на 12. декември 2012г. (среда) во просториите на Домот на АРМ во Скопје ја спроведе обуката на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година, организира циклус на обуки на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година, на 19 и 20 ноември 2012 г. (понеделник и вторник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје ја спроведе петтата обука на тема “Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на државните службеници во Република Македонија за 2012 година, на 12. ноември 2012г. (понеделник) во просториите на Домот на АРМ во Скопје ја спроведе обуката на тема “Конзистентна примена на Законот за електронско управување“.

Syndicate content